مالیات

فرهنگ اصطلاحات مالیاتی

داغ: فرهنگ اصطلاحات مالیاتی  ارث  (فقه-مدنی) دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند و مالیات بر ارث به آن تعلق می گیرد یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی و دیون و ثلث باید از دارایی مثبت میت خارج شود باقیمانده متعلق مالیات بر ارث است زیرا عنوان ارث فقط بر همان باقیمانده صدق می کند . ارث ...

بیشتر بخوانید »