استاندارد های حسابداري‌

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ – نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

داغ:     استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی فهرست‌ مندرجات‌   شماره‌ بند ·     مقدمه‌ ۱ ·    دامنه‌ کاربرد      5  -  2 ·    هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ۶ ·    مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ ۷ ·    اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۸ ·    ملاحظات‌ کلی‌     40 -  9 –  ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌     16 -  9 –  ...

بیشتر بخوانید »