برنامه نویسی

برنامه ضرب اعداد بزرگ به زبان پاسکال

داغ: در این برنامه  اعداد به صورت رشته وارد برنامه می شوند برنامه این اعداد را در یک رشته کپی کرده و بعد از آن اعداد متناظر در رشته را با هم جمع می کند برای عملیات ضرب این عمل به تعداد مورد نظر (عددی که رشته اول در آن ضرب می شود) تکرار می شود.   در این برنامه ...

بیشتر بخوانید »