مولتی مدیا

نمونه پروژه macromedia-authorware – مولتی مدیا

Authorware

داغ: Macromedia Authorware نرم افزاری برای تهیه برنامه های مالتی مدیا، آموزش الکترونیکی و… می باشد. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Microsoft Power Point ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی ھﺮ ﮐﺪام در دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و Presentation ھﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺒﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ. دانلود فایل : پروژه های دیگه ای هم قبلا درست کردم(دانشجوئی ) کسی خواست ...

بیشتر بخوانید »