پی اچ پی

بدست آوردن حجم دیتابیس در MySql -DB size and table info in MYSQL

داغ: برای بدست آوردن مقدار فضای مصرف شده توسط یک دیتابیس میتوانید از دستور زیر استفاده نمائید How to find DB size and table info in MYSQL    SELECT table_schema “Data Base Name”, sum( data_length + index_length ) / 1024 / 1024 “Data Base Size in MB”FROM information_schema.TABLESGROUP BY table_schema بدست آوردن حجم یک جدول خاص از دستور زیر استفاده ...

بیشتر بخوانید »

نمونه برنامه های php جلسه اول – مهندس سخی محمد محمدی

داغ: ۱- چاپ اعداد ۱ تا ۱۰ توسط php   ۲- چاپ اعداد ۱ تا ۱۰ و مجذور انها   ۳- نحوه تعریف تابع در php  تابعی برای محاسبه مجموع دو عدد و تابع فاکتوریل یک عدد ۴- برنامه ای جهت نمایش روش استفاده از switch ( نمایش نام ماه) ۵- مقدار دهی آرایه ها و روش دسترسی به آرایه ها ...

بیشتر بخوانید »