نمونه برنامه های کلاس دوم راهنمائی سمپاد صفحه ۶۲

داغ:

۱- چاپ معکوس یک عدد برای مثال ۱۲۵ را گرفته و ۵۲۱ را چاپ نماید

روش اول

CLS
INPUT a
10 IF a > 0 THEN
 b = a MOD 10
 c = a / 10
 a = c
 PRINT b;
 IF a >= 1 THEN
 GOTO 10
 END IF
END IF

روش دوم

DIM intNumber AS INTEGER
DIM strNumber as STRING

INPUT "Number: ", intNumber
strNumber = STR$( intNumber )

DIM strTmp AS STRING

FOR i% = LEN( strNumber ) TO 1 STEP -1
 strTmp = strTmp + MID$( strNumber, i%, 1 )
NEXT i%

intNumber = VAL( strTmp )

PRINT intNumber

2- چاپ ۵۰ دفعه اعداد ۱ تا ۱۰۰

FOR i = 1 TO 50
 FOR j = 1 TO 100
 PRINT j;
 PRINT " ";
 NEXT j
 PRINT

NEXT i

3- چاپ اعداد اول از ۲ تا ۱۰۰۰

CLS
FOR j = 2 TO 1000
 FOR i = 1 TO j
 IF (j MOD i) = 0 THEN
 t = t + 1
 END IF
 NEXT i
 IF t = 2 THEN
 PRINT j;
 PRINT " ";
 END IF
 t = 0
NEXT j

4- چاپ جدول ضرب ۱۰ در ۱۰

CLS
FOR j = 1 TO 10
 FOR i = 1 TO 10
 PRINT i * j;
 PRINT " ";
 NEXT i
 PRINT
NEXT j

5- چاپ تمامی اعداد سه رقمی که از اعداد ۱ تا ۵ تشکیل شده اند

CLS
FOR i = 1 TO 5
 FOR j = 1 TO 5
 FOR k = 1 TO 5
 PRINT i; j; k,
 PRINT i; k; j,
 PRINT j; i; k,
 PRINT j; k; i,
 PRINT k; i; j,
 PRINT k; j; i,
 PRINT
 NEXT k
 NEXT j
NEXT i

دانلود : نمونه برنامه های کلاس دوم راهنمائی سمپاد صفحه ۶۲ (261)

نمونه برنامه های کلاس دوم راهنمائی سمپاد صفحه ۵۳

دانلود : برنامه های کلاس دوم راهنمائی سمپاد صفحات 52-53 (320)


پستهای مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>