ساخت نمایه و فهرست گیرى در ورد

داغ:

 فهرســت، یکــى از کلیدى ترین بخش هاى کتاب اســت که در آن مى توان کلمات مهم و کلیدى را جســتجو کرد. ایجاد فهرســت به طور دســتى کاری سخت و زمانبر است، با وجود این
مى توان در مایکروسافت ورد این کار چند هفته اى را به چند دقیقه کاهش داد.

یکــى از روش ها این اســت که به طور دســتى هر کلمــه اى را که مى خواهیم وارد فهرســت نمایه شــود، انتخاب کنیم. اما راه حل دیگر، اســتفاده از سند دیگرى اســت که به صورت خودکار عملیات فهرســت گیرى را انجام مى دهد.
براى شــروع، یک فایل جدیــد ایجاد کرده و در آن یک جدول ۲ ســتونى تعبیه کنید. در ستون سمت چپ، واژگانی که مى خواهید در فهرســت بیایند را بنویســید
و متــن آن را روبه روى آن در ســتون بعدى وارد کنید.

ســپس این فایل را ببندید و در فایل اصلى که شــامل متن کتاب اســت، به تــب Reference بروید. روى دکمــه AutoMark کلیک و ســند قبلى را انتخاب
کنید. درست پس از این که دکمه Ok را زدید، متوجه خواهیــد شــد که ورد به صــورت خودکار فهرســتى از نمایه ها را پشت سر هم مرتب کرده است.
با انتخاب گزینــه Show/Hide Paragraph مى توان این فیلدها را پنهان کرد. به انتهاى سند اصلى رفته و روى دکمه Insert Index کلیک کنید و این بار دکمه OK را بزنید تا دوباره فهرست ایجاد شود.
حال مى توان این فهرست را مطابق سلیقه ویرایش کرد و ظاهر دیگرى به آن داد. به عنوان مثال مى توان براى هر مدخل موجود در این فهرست، یک زیرمدخل
درست کرد. زیرمدخل ها زمانى مفید هستند که بخواهیم چند مبحث مرتبط را در یک مدخل بگنجانیم.
نکته: هنگام تولید فایل نمایه در ســتون ســمتراســت، باید محتوا را با کاراکتــر «:» آغاز کرد. ورد پس از دو کولون به هر کلمه اى برسد آن را زیرمدخل
در نظر مى گیرد. 
یکــى دیگر از موارد مفید موجود در نمایه ها، عبارت رجوع کنید به… (ر.ک.) است که در واقع ارتباط ۲کلمه با یکدیگر اســت. متاســفانه امکان ایجاد این مســاله
از طریــق فایــل نمایه وجود ندارد و بایــد پس از تولید فهرســت، بعــد از کلمه اصلــى از عبارت \t و ســپس
کلمه اى که مى خواهیم به آن متصل شــویم، اســتفاده کرد.

منبع : ضمیمه جام جم 

یک شنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹ شماره ۳۱۰


پستهای مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>