عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی

داغ:

 

عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی

دکتر سید حسین سجادی[۱]، دکتر حسن فرازمند[۲]، دکتر محسن دستگیر[۳]، دلشاد دهقان­فر[۴]

چکیده

    در این تحقیق از یک سو، تاثیر متغیرهای اندازه­ی شرکت، نسبت جاری، نسبت بدهی به دارایی، نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی و از سوی دیگر، رابطه­ی بین گزارش حسابرسی مشروط سال قبل و نوع موسسه­ی حسابرسی با گزارش مشروط حسابرسی سال مورد رسیدگی بررسی شده است. با بررسی گزارش های حسابرسی مشروط و مقبول شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ، اطلاعات ۱۴۴ شرکت به صورت تصادفی طبقه­یی گردآوری شده است.  

       نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها بر اساس رگرسیون لجستیک و آزمون استقلال کای دو حاکی از این است که از بین متغیرهای مورد بررسی، نسبت جاری و نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی مؤثر بوده اند اما، نسبت  بدهی به دارایی و اندازه­ی شرکت تاثیری نداشته اند. همچنین، بین گزارش مشروط حسابرسی سال قبل و نوع   موسسه­ی حسابرسی با گزارش مشروط حسابرسی سال جاری رابطه­ی معناداری وجود دارد.

 

1- دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز (مکاتبه کننده) Email:sajadi:@scu.Ac.ir

2- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

۳- دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

۴- کارشناس ارشد حسابداری

 

059_عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی


پستهای مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>